کوچی. (2015). بکارگیری روش آماری تحلیل علیت جهت تفسیر شاخص های زیستی خاک. آب و خاک, 29(6), 1542-1552. https://doi.org/10.22067/jsw.v29i6.31734