باقریفامس., لکزیانا., & رضائیم. (2010). جذب اورانیوم ((238U از محیط‌های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت. آب و خاک, 24(2). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3217