پژوهان نیام., چرمم., & جعفریس. (2016). اثر نوسان ها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستان. آب و خاک, 30(5), 1531-1542. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.35151