خودشناسم., قدبیک لوج., & دادیورم. (2015). اثرات نوع و مقدار نیتروژن و آبیاری بر جذب نیتروژن ذرت علوفه ای و نیترات باقی مانده خاک. آب و خاک, 29(6), 1640-1650. https://doi.org/10.22067/jsw.v29i6.35254