سرائی تبریزیم., بابازادهح., همائیم., کاوهف., & پارسی نژادم. (2015). تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری. آب و خاک, 30(1), 30-40. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i1.35583