ابوالحسنی زراعتكارم., لکزیانا., غلامحسین پور جعفریا., & اخگرع. (2010). تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی. آب و خاک, 24(3). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3603