نوریم., خداشناسس., & رضایی پژندح. (2015). برآورد دبی اوج ناشی از شکست سدهای خاکی بر اساس الگوهای آماری چندمتغیره. آب و خاک, 29(2), 393-405. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.36606