زارع ابیانهح., افروزیع., میرزائیم., & باقریح. (2015). پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل سری‌های زمانی. آب و خاک, 30(1), 99-111. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i1.38212