منتصریم., امیرعطاییب., & خلیلیک. (2015). تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی SPI و RAI. آب و خاک, 30(2), 655-671. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i2.39679