نظامیس., & ملکوتیم. ج. (2016). نقش اسیدهای آلی در آزاد سازی عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی. آب و خاک, 30(3), 805-816. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i3.40469