آذرنیام., بیابانیع., قلی زادهع., عیسوندح., & علمداریا. غ. پ. (2016). بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens culinaris L). آب و خاک, 30(3), 817-828. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i3.40474