بوستانیح. ر., چرمم., معزیع., کریمیانن. ع., عنایتی ضمیرن., & زارعیم. (2016). شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی. آب و خاک, 30(3), 904-919. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i3.41629