متقیانح., حسین‌پورع., & کیانیش. (2016). سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست. آب و خاک, 30(2), 581-593. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i2.42565