موسویس. ع. ا., & امیدی فردم. (2016). تغییرات مکانی و تخمین زمین آماری برخی ضرایب هیدرولیکی در یک خاک آهکی. آب و خاک, 30(3), 730-742. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i3.43438