ملک زادها., مجیدیج., علی اصغرزادن., & عبدالعلی زادهج. (2016). اثر سرب بر مقدار گلومالین هیفی و ریشه ‏ای واکنش ‏پذیر با آنتی ‏بادی مونوکلونال و بردفورد در شرایط کشت درون شیشه‏ ای و گلدانی. آب و خاک, 30(2), 605-617. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i2.47802