فتحیانف., فاخری فردا., دین پژوهی., & موسوی ندوشنیس. س. (2016). ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه. آب و خاک, 30(5), 1440-1460. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.48161