آذرنگف., تلوریع., صدقیح., & شفاعی بجستانم. (2016). اثرات احداث سدهای بزرگ بر شرایط جریان و پارامترهای هیدرولیکی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کرخه پایین دست سد مخزنی). آب و خاک, 31(1), 11-27. https://doi.org/10.22067/jsw.v31i1.48743