صالحیس., & اسماعیلیک. (2017). تعیین ارتفاع فیلتر قایم در سدهای غیرهمگن با هسته¬ی رسی قایم. آب و خاک, 31(6), 1538-1548. https://doi.org/10.22067/jsw.v31i6.50397