کمالیغ., ملائیپ., & بهیارم. (2010). تهیه اطلس گندم دیم استان زنجان با استفاده از داده‌های اقلیمی و GIS. آب و خاک, 24(5). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.5281