عبدلیی., جعفریس., & بشکارع. (2019). رابطه بین اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی با تکامل خاکهای منطقه رامهرمز، استان خوزستان. آب و خاک, 32(6), 1149-1164. https://doi.org/10.22067/jsw.v32i6.68206