معین فرم., رسولی صدقیانیم., برینم., & اسدزادهف. (2019). جداسازی باکتری¬های کارا در رسوب زیستی کربنات¬کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه . آب و خاک, 34(1), 143-154. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.69069