حسینیس. ب., صارمیع., نوری قیداریم. ح., صدقیح., & فیروزفرع. (2020). طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI. آب و خاک, 34(1), 55-71. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i2.74878