زارع ابیانهح., حیدریف., حیدریغ. ر., & جوزیم. (2019). اثر سوپرجاذب، کود نیتروژنی و تنش خشکی بر عملکرد و بهره‌وری آب گیاه فلفل دلمه‌ای. آب و خاک, 33(3), 463-476. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.76431