قدیریا., نقوین. س., & قائدیک. (2020). ردیابی ژن اندوگلوکاناز در باکتری¬های تجزیه کننده سلولز غربال شده از خاک¬های جنگلی مازندران، ایران . آب و خاک, 34(1), 73-83. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.77293