یوسفی فردم., & جعفریا. (2020). توزیع مکانی جیوه در خاک¬های اطراف کارخانه سیمان کرمان. آب و خاک, 34(1), 85-95. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.79689