مهدی زادهم., ریحانی تبارع., & اوستانش. (2020). تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی. آب و خاک, 34(1), 97-114. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.80192