هاشم پورا., فرهنگیم., قربان زادهن., & فاضلی سنگانیم. (2019). پیامد باکتری¬های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن¬کشی در یک خاک آهکی. آب و خاک, 34(1), 129-143. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.80353