رضائیح., جعفرزادهع. ا., علیجانپورا., شهبازیف., & ولیزاده کامرانخ. (2019). وضعیت ماده آلی خاک در توده¬های جنگلی ارسباران . آب و خاک, 34(1), 115-127. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.80633