کشاورزس., & قاسمیر. (2020). اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم. آب و خاک, 34(1), 155-167. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i2.81521