اسلامیز., جنت رستمیس., اشرف زادها., & پورمحمدی. (2020). تأثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود. آب و خاک, 34(1), 11-25. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.81897