جمالیص., انصاریح., & زین الدینس. م. (2020). اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا. آب و خاک, 34(1), 1-10. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.81937