استواریی., موسویس. ع. ا., & مظفریح. (2020). برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی. آب و خاک, 34(1), 179-193. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.82129