نوریز., طالبیع., & ابراهیمیب. (2020). اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد . آب و خاک, 34(1), 225-239. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.82329