پوزنم., چاریم., & افراسیابپ. (2019). ارزیابی روش¬های مختلف مقیاس¬سازی معادله نفوذ فیلیپ. آب و خاک, 34(1), 27-42. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.82567