سپه ونده., فیضیانم., میرزائی تالار پشتیر., & مولرت. (2019). مقایسه روش¬های مختلف اندازه¬گیری کربن آلی در کاربری¬های مختلف خاک¬های آهکی استان لرستان. آب و خاک, 34(1), 169-177. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.82568