صابری نصرا., نخعیم., رضائیم., & حسینیس. (2020). تأثير غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحني‌هاي انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-nZVI در محیط متخلخل اشباع. آب و خاک, 34(1), 195-207. https://doi.org/10.22067/.v34i1.82623