سلیمانی ساردوا., & فرپورم. ه. (2020). تشکیل و تکامل خاک¬های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان. آب و خاک, 34(1), 209-223. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.84143