محمودیم., هنرمندم., ناصریف., & محمدیص. (2020). بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN. آب و خاک, 34(1), 43-54. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i2.84342