زاهدی فرم., کریمیانن., رونقیع., یثربیج., & امامی. (2011). توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه. آب و خاک, 25(3). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9624