روانبخشم. ح., فتوتا., & حق نیاغ. (2011). اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی. آب و خاک, 25(3). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9625