دائم پناهر., حق نیاغ., علیزادها., & كریمی كارویهع. (2011). تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات. آب و خاک, 25(3). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9637