فرزانها., نعمتیس. ح., & وحدتین. (2011). تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.). آب و خاک, 25(3). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9703