رضائیان زادها.; پارسام.; گنجعلیع.; نظامیا. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی. آب و خاک, v. 25, n. 5, 29 ژانویه 2012.