کمالیم.; شورم.; گلدانیم.; سلاح‌ورزیی.; تهرانی‌فرع. تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa. آب و خاک, v. 25, n. 6, 11.