نظامیس.; نعمتیس.; آروییح.; باقریع. واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده. آب و خاک, v. 26, n. 4, p. 1051-1063, 11.