جیریاییم.; فاتحا.; آینه بندا.; سپهرا. مطالعه محتوای برخی عناصر غذایی در ریشه و دانه ارقام گندم تلقیح شده با آزوسپیریلوم و قارچ مایکوریزا. آب و خاک, v. 29, n. 1, p. 102-113, 13 ژانویه 2015.