عراقیع.; موسوی بایگیم.; هاشمی نیاس. بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و فشار بخار آب با استفاده از تبدیل موجک گسسته. آب و خاک, v. 28, n. 4, p. 846-854, 6 جولای 2014.