میرحسینی موسویپ.; آستاراییع.; کریمیع.; کریمیغ. شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن. آب و خاک, v. 28, n. 5, p. 987-997, 11 اکتبر 2014.