شیخ الاسلامین.; قهرمانب.; مساعدیا.; داوریک.; مهاجرپورم. پیش بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETO) با استفاده از روش آنالیز مؤلفه های اصلی (PCA) و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه (MLR-PCA) (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد). آب و خاک, v. 28, n. 2, p. 420-429, 14 ژوئن 2014.