نمازین.; صالحیم. ح.; محمدیج. تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان. آب و خاک, v. 29, n. 1, p. 114-125, 13 ژانویه 2015.